Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Generalforsamling

Aarhus Universitetshospital
 
Lørdag den 22. marts 2014 ca. kl.15.00
 
Palle Juul Jensen Auditorium, indgang 10
Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C
 


På generalforsamlingen deltog 27 stemmeberettigede medlemmer og der blev indbragt 16 fuldmagter.

  
Dagsorden:
 
   1.    
 
Valg af dirigent og referent.

   2.

Beretning om foreningens virke i det forgangne år
 
   3.
 
Fremlæggelse af foreningens regnskab i revideret stand til
godkendelse
 
   4.
Fremlæggelse af budget (for indeværende regnskabsår), herunder kontingentets
størrelse og budgetskitse for kommende år
 
   5.
 
Indkomne forslag
   6. 
 
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, samt 3 suppleanter
   7.
 
Valg af statsaut. revisor, revisorsuppleant og intern revisor
   8. Eventuelt
 
  
Ad 1.
Til dirigent foreslog den siddende bestyrelse Christian Jeppesen (CJ), advokat fra Focus Advokater.  CJ blev valgt uden modkandidater.
Til referent foreslog den siddende bestyrelse Beth Pape Lemée (BPL), bestyrelsesmedlem i TL.  BPL blev valgt uden modkandidater.
 
CJ indledte mødet med at konstatere, at generalforsamlingen (GF) var lovligt indkaldt, og at GF var beslutningsdygtig og herefter kunne begynde.
 
Ad 2.
Beretningen for TL’s virke i det forgangne år blev mundtligt fremlagt af formanden for TL, Jytte Flamsholt. Herunder foreligger denne skriftligt.
 
  
Beretning 2013
 
2013 blev et travlt år for Thyreoidea Landsforeningen. Dels med informationsmøder rundt i landet, dels med nye tiltag, som jeg vil komme tilbage til.
 
En del af travlheden skyldes dog ikke kun vores egen indsats. Udgivelsen af en bog om lavt stofskifte, journalisten Helle Sydendals ”Få livet tilbage”, der udkom i begyndelsen af året, skabte stor opmærksomhed omkring den gruppe patienter, som ikke opnår at føle sig raske og friske, selv om de er i behandling.
 
Bogen øgede ikke blot antallet af henvendelser til os om rådgivning, men den fik også mange til at melde sig ind i foreningen.
 
Aktiviteter
 
Info-møder
I 2013 holdt vi 2 informationsmøder i Danmark. Et i forbindelse med generalforsamlingen på Rigshospitalet i København og et i Næstved. Et tredje møde i Aalborg, som skulle have været holdt i november, blev flyttet til lige efter nytår i år.
Derudover inviterede vi sammen med den færøske forening til et meget velbesøgt informationsmøde i Torshavn på Færøerne i oktober.
 
Blad og hjemmeside
Thyreoidea Bladet er udkommet med fire numre, og hver gang er der stor interesse for bladets artikler.
Vores hjemmeside, der jævnligt bliver opdateret med nyheder, har ca. 3.500-4.500 besøg pr uge - det ved vi, for det dokumenteres uge for uge – og i perioder har der været helt op til 6000 besøg.
 
Ladywalk
Sidste år forsøgte vi at blive samarbejdspartnere med det store kvindearrangement Ladywalk, men blev desværre ikke valgt. Bestyrelsen vil også i år søge om at blive samarbejdspartner for Ladywalk til næste år, og vi mener, der er gode chancer for, at vi bliver valgt – vi var sidste år i tæt dialog med ledelsen af Ladywalk, som erkendte, at måden valget af samarbejdspartner foregik på, var urimelig, så vi er sikre på, den samme afstemningsmetode ikke bliver gentaget.
 
Nyt materiale og flyers
Vi har i løbet af 2013 også fået opdateret en række af foreningens informationsfoldere – både med indhold og layout. Nogle af dem ligger herude foran, men ellers er vores vigtigste aftagere de endokrinologiske afdelinger rundt i landet, der kan bestille dem hos foreningen og få tilsendt til at dele ud til patienterne.
I 2013 fik vi også lavet en flyer om stofskiftesygdomme – den kan medlemmer rekvirere og hænge op på opslagstavler på arbejde, hos tandlægen, i frivillighedshuset eller hvor det kunne være relevant. Og det er der mange, der benytter sig af.
 
Internationalt samarbejde
 
TFI/ETA
Også i år har TL deltaget i de europæiske endokrinologers årsmøde – denne gang i Leiden i Holland. Det var næstformand Bente Lasserre, som var med. Mødet giver gode kontakter og indsigt i, hvad der rører sig inden for forskningen i stofskiftesygdomme. I år opstod bl.a. ideen til et af de foredrag, som var på informationsmødet i Aalborg, nemlig den unge phd-studerende Stine Linding Andersen, der forsker i graviditet og medicin ved for højt stofskifte.
Herudover giver årsmødet også mulighed for at mødes med andre patientforeninger, der er organiseret i TFI, Thyrorid Federation International, hvor Danmark også er medlem.
 
Norge
Peter Kamp Knudsen deltog i november 2013 i et seminar i den norske søsterforening med temaet thyreoideasygdomme hos mænd. Den inspiration, som Peter havde med hjem, vil vi bruge til at øge vores fokus på de særlige udfordringer, som stofskiftesygdomme kan have for mænd.

Erfaringsudvekslingsgrupper
  
Der har været aktive erfagrupper i Københavns-området, på Fyn og i Nordjylland, og der har været interesse for at oprette en ny gruppe i Skærbæk, men det er så vidt jeg ved ikke sket endnu.
Sidste år blev der med vores støtte også etableret en ny gruppe for forældre med børn med medfødt stofskiftesygdom. Gruppen er aktive på facebook og støtter på den måde hinanden i spørgsmål om medicin og bivirkninger, søvn, blodprøver osv.
Skulle andre have et ønske om at oprette nye grupper – vil TL gerne være behjælpelig med annoncering mv, men vi går ikke aktivt ind og opretter grupper på eget initiativ.
 
Forskning
  
I 2013 fik TL 60.000 kr. fra Tips- og Lotto-midlerne, som var øremærket til forskning, og dem gav vi straks videre til de to forskere, læge og phd-studerende Jeppe LaCour fra Glostrup Hospital, der forsker i mulige bivirkninger ved radiojodbehandling, og læge og phd.studerende Kristian Winther fra OUH, der forsker i betydningen af selen for thyroidea-funktion, thyroidea-autoimmunitet og thyroidea-specifik livskvalitet.
 
Medlemsudvikling

Vores forening vokser som allerede nævnt. Ved udgangen af 2012 havde vi 1727 medlemmer, heraf 170 på Færøerne. Ved udgangen af 2013 havde vi 1892 medlemmer og stadig 170 på Færøerne, altså en tilgang på 165 medlemmer. Tallene dækker over større bevægelser hen over året.
I år havde vi indtil 1. marts fået 65 nye medlemmer i år, men det er endnu for tidligt at sige, hvor stor nettotilgangen bliver – der er jo også nogle, som melder sig ud.
 
Fremtiden
 
Vision og strategier
I begyndelsen af februar 2013 var bestyrelsen samlet til en arbejdsweekend i Nyborg, hvor vi lagde os fast på de indsatsområder, vi ville satse på i nærmeste fremtid.
Bl.a. besluttede vi, at et af vores indsatsområder skulle være at få mere information om stofskiftesygdomme ud til de praktiserende læger, for det er vores erfaring, at mange patienter stadig får en for dårlig behandling hos egen læge. Det lykkedes bl.a. med et indstik om behandling af stofskiftesygdomme, der var med i Ugeskrift for læger fra IRF, Institut om Rationel Farmakologi, i august 2013. Det gav meget opmærksomhed, og vi har en klar fornemmelse af, at det har lettet vejen for mange patienter, fordi deres egen læge har været bedre orienteret om muligheder og faldgruber ved behandlingerne.
 
Derudover har vi taget kontakt til Lægeforeningen for at sikre os, at de praktiserende lægers “bibel”, Lægehåndbogen, også er opdateret omkring stofskiftesygdomme.
 
Permanent kontor
Seminaret handlede også om, hvordan foreningen fastholder og rekrutterer nye medlemmer. Det er ikke så ligetil, men en af de muligheder, vi har besluttet at arbejde på i år, er at skabe et mere permanent kontor til foreningen. Den er ved at være så stor og have så mange medlemmer, at vi ikke synes, vi i bestyrelsen kan magte de mange administrative opgaver mere, uden at det går ud over fremtidsvisioner og synliggørelse af foreningens tilbud.
Det er nemlig ikke ideer, bestyrelsen mangler. Tværtimod. Og vi vil gerne føre flere af dem ud i livet. Drukner vi ekspeditionssager, risikerer vi simpelthen at brænde ud. Vi regner også med, at et fast sekretariat med faste telefontider vil styrke medlemsarbejdet og dermed også være med til at rekruttere og fastholde medlemmer, der på den måde får mere for deres medlemskontingent.
 
Thyreoidea awareness week
I 2013 markerede vi den Internationale Thyreoidea Uge ved at få lavet en informationsvideo, der kørte i lægekonsultationer rundt i Region Syd hele maj måned, så flere bliver opmærksom på, hvordan man opdager og behandler stofskiftesygdomme. Den vil også blive vist i år. Derudover markerer vi i år stofskifteugen i uge 21 ved at sætte fokus på et overset problem, som kan følge med ubalance i stofskiftet, nemlig TAO, en øjenlidelse, der har store omkostninger for de – heldigvis relativt få – der bliver ramt. Vi holder et møde om TAO og behandlingsmulighederne på Rigshospitalet i København den 22. maj og vi forsøger med hjælp fra en journalist derudover at gøre opmærksom på det med indslag i tv, aviser og magasiner.
 
Informationsmøder
Planlægning af informationsmøder i løbet af 2014 er også i fuld gang. Det første er jo som sagt allerede afviklet i Aalborg, og nummer to har vi holdt her i Aarhus i dag.
Derudover har vi aftale om et møde i Odense i november og arbejder på at arrangere et møde på Bispebjerg Hospital i efteråret og et møde i Vestjylland i efteråret eller i foråret 2015, som vi måtte opgive at holde i efteråret 2013, da vores samarbejdspartner på Herning Hospital skulle på barsel.
 
Tak
 
Jeg sagde det allerede sidste år, da jeg havde været formand for Thyreoidea Landsforeningen i et år, at jeg godt var klar over, at det var en stor mundfuld. Det holder stadig stik nu efter to år. Alligevel glæder jeg mig at kunne aflægge endnu en beretning om Thyreoidea Landsforeningens virke i det seneste år, for jeg synes, vi har opnået meget, og at det har været et godt år med mange spændende aktiviteter i foreningen.
 
Det skylder jeg og alle medlemmer en engageret bestyrelse stor tak for. Alle bidrager med gode ideer og er klar, når der skal gøres en indsats, for bestyrelsen består af en flok frivillige, som med en hel række forskellige kompetencer får ting til at ske.
 
Alle har I enten arbejde at passe eller andre krævende opgaver ved siden af, så jeg ved, det kan være svært at få tid til at nå alt det, I gerne vil, men alligevel bakker I op om at løse de udfordringer, som det er at arbejde med en forening i vækst, når det hele skal ske med en frivillig indsats. Tak for det.
Også tak til de læger, der gennem året har stillet op til informationsmøder, rådgivning og artikelskrivning for foreningen.
 
Derudover skal der lyde en stor tak til det medlem på Fyn, der også i år har doneret kr. 6.000,- kr. samt til jer, der har doneret et ekstra beløb sammen med jeres kontingentindbetaling.
 
Jytte Flamsholt Christensen, formand

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger fra nogen af deltagerne på GF til formandens beretning, hvorefter beretningen blev godkendt.

 
Ad 3.
Foreningens reviderede regnskab blev uddelt til alle deltagerne på GF inden mødet, og blev fremlagt af kassereren for TL, Kirsten Matthiesen.
 
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger fra nogen af deltagerne på GF til kassererens mundtlige gennemgang såvel som af den skriftlige fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab. Regnskabet blev herefter godkendt.
 
Ad 4.
Foreningens budget for indeværende regnskabsår blev uddelt til alle deltagerne på GF inden mødet, og blev fremlagt af kassereren for TL, Kirsten Matthiesen.
 
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger fra nogen af deltagerne på GF til kassererens mundtlige gennemgang såvel som den skriftlige fremlæggelse af foreningens budget for indeværende regnskabsår. Budgettet blev herefter godkendt.
 
Ad 5.
Der var ingen indkomne forslag.
 
Ad 6.
I forhold til valgproceduren var der ved indskrivningen til GF uddelt en rød og en gul stemmeseddel.
Den røde skulle benyttes til at skrive de/(t) navn/(e) man ønskede at stemme på til bestyrelsesposten.
På den gule stemmeseddel skulle man skrive de/(t) navn/(e) man ønskede at stemme på til
suppleantposten.
 
Inden afstemningen beskrev CJ stemmeproceduren for forsamlingen: at man kunne stemme på op til 4 personer til bestyrelsesposten og på op til 3 personer til suppleantposten.
Bitten Vetter (BV) spurgte, om man skulle skrive 4 navne, hvortil CJ svarede, at man måtte skrive op til 4. BV spurgte så, om det var ok blot at skrive 2 personer på, hvilket CJ bekræftede og
tilføjede, at man ikke måtte skrive samme navn 4 gange.
 
Herefter gik GF videre til selv valgafhandlingen. Hvert opstillet medlem holdt en præsentation og deres navne blev skrevet op på tavlen.
 
På valg til bestyrelsen stillede 6 medlemmer op.
På valg til suppleantposterne stillede 4 medlemmer op.
 
De valgte bestyrelsesmedlemmer blev efter optælling:
Jytte Flamsholt
Margrethe Skov
Peter Kamp Knudsen
Bente Julie Lasserre
Helle Sydendal og Christina Gjelstrup Andersen opnåede ikke valg
 
De valgte suppleanter blev efter optælling samt lodtrækning pga. stemmelighed i mellem Lillian og Helle således:
Lena Städe Hansen (1. suppleant)
Lillian Møller (2. suppleant)
Helle Sørensen (3. suppleant)
Lis Larsen ikke opnåede genvalg
 
Ad 7.
Der var ingen andre forslag til valg af statsautoriseret revisor, revisor suppleant eller den interne revisor, hvorfor de nuværende blev genvalgt. Statsautoriseret revisor er således Chr. Smith
Hansen, revisorsuppleant er Birgit Winther Holmgren og intern revisor er Britta Laursen.
 
Ad 8.
Jytte Flamsholt opfordrede forsamlingen til at komme frem med emner som GF ønsker, at TL skal arbejde med. Disse ønsker kan sendes på mail direkte til foreningen.
 
Else Hansen ønskede, at lægerne skal interessere sig meget mere for stofskiftesygdomme,
savnede meget deres interesse for stofskiftepatienter, og ønskede samme tilgang til stofskifte-patienter, som man har til diabetespatienter, f.eks. i form af støtte.
 
Else Hansen, savnede endvidere en erfa-gruppe i Århus. Bestyrelsen opfordrede Else Hansen til at starte en erfa-gruppe i Århus. Nyvalgte suppleant, Helle Sørensen gav udtryk for gerne at ville stå for denne, da Else Hansen ikke mente at have overskud til dette. TL er behjælpelig med at
finde egnet lokale samt sørge for at formidle møderne via medlemsblad og Facebook.
 
Bestyrelsesmedlem Margrethe Skov blev hyldet for sine 10 års virke i foreningens bestyrelses-arbejde, og fik en stor buket blomster (som hun overdrog til Bente Julie Lasserre) samt en flot skål med sommerfugle.
 
Herefter afsluttede Thyreoidea Landsforeningens generalforsamling for 2014.
 
Referat: Beth Pape Lemée
Foto: Margrethe Skov