Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Generalforsamling den 10. marts på Fredericia Sygehus

Referat fra generalforsamling i Thyreoidea Landsforeningen
 
lørdag den 10. marts kl. 15 på Fredericia Sygehus

 
Ad 1. Valg af dirigent og referent
Bente Julie Lasserre blev valgt til dirigent og Jytte Flamsholt Christensen til referent.
Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, idet den havde været offentliggjort dels på www.stofskifteforeningen.dk , dels i Berlingske Tidende og Jyllands Posten - i de to aviser var der annonce med 18. februar 2012, dvs. tre uger før, som vedtægterne kræver.
 
Ad 2. Beretning om foreningens virke i det forgangne år
Formand Lis Larsen aflagde denne beretning:

"Tiden flyver af sted. I år kan vi fejre 15 års jubilæum, så jeg har efterhånden prøvet nogle gange at stå her, men er aldrig blevet helt dus med det..
 
Pr. 1. januar havde vi rundet knapt 1700 medlemmer, men som altid er der omkring 150-200, der ikke fornyer medlemskabet. Vores erfaring er, at mange vælger os fra, når de er velregulerede, og det er forståeligt, selvom det også er vigtigt at stå sammen, da det har større effekt over for bl.a. lægerne og myndigheder.
 
Igen i år er der et medlem på Fyn, der har doneret det flotte beløb af kr. 5.000 kr., og
rigtig mange har givet ekstra beløb. Det er vi meget glade for og takker mange gange.
 
Det har været et travlt år. Der har været holdt generalforsamling på Herlev Hospital, og endnu et informationsmøde på Aabenraa Sygehus. Her havde vi lovet at vende tilbage efter det første møde, da rigtig mange gik forgæves. Som altid er der stort fremmøde og interesse, og det er mit indtryk, at mange er rigtig glade for at få mulighed for at få
information om stofskiftesygdomme og stille lægerne spørgsmål. Vi annoncerer nu alle informationsmøderne i dagspressen, og det har vist sig at være en god idé, for der
kommer altid mange til møderne. Derudover var vi repræsenteret på Torvedagen i
Aalborg og Frivillig fredag i Herlev.
 
I maj var Jytte Flamsholt med i DR/Aftenshowet for at fortælle om stof-skiftesygdomme, hvor også TV-lægen Peter Qvourtrup deltog. Samtidig fik vi lavet et indslag til OBS, der er blevet sendt flere gange. Vi fik støtte til optagelsen fra Merck og Genzyme.

Der har ligeledes været artikler i henholdsvis magasinerne RASK og Syg i Syd, så der har virkelig været fokus på stofskiftesygdomme det sidste års tid.
 
I september var der årsmøde i TFI i Krakow i Polen, hvor Jytte Flamsholt deltog. Vi
synes, det er vigtigt at deltage, da mødet falder sammen med ETA´s årskongres (De
europæiske endokrinologers selskab), og der er mulighed for at høre om den seneste forskning, ligesom det også er en god anledning til at få kontakt til de danske læger.

 
I oktober var overlæge Steen Bonnema og jeg på Færøerne. Det er altid en stor oplev-
else, især fordi der virkelig er brug for information deroppe. Steen Bonnema holdt et ualmindelig godt foredrag, og jeg havde forberedt ham på, at det godt kunne blive sent, men havde ikke forestillet mig, at der var så mange spørgsmål, til både Steen og mig, og det blev midnat, før vi kunne takke af. For øvrigt til den skønneste sang af Radioens
Pigekor, der var på turne og boede på hotellet.
 
FAKTA-bladet om Graviditet og stofskifte er blevet revideret, ligesom vi nu arbejder på at få FAKTA-bladet om Medfødt Hypotyreose revideret. Det var nogle af de første, der blev lavet, og der sker heldigvis en udvikling på områderne.
 
Igen i år har vi fået penge fra Tips- og lottomidlerne, i alt kr. 80.000,-. Det ser ud til, at det stiger lidt hvert år, og det er jo dejligt, da det bl.a. gavner forskningen. Denne gang gik kr. 60.000,- til læge Christian Selmer, Gentofte Hospital, til projektet ”Betydningen af thyreoideasygdom for kardiovaskulær risiko”. Derudover fik vi kr. 20.000,- til afholdelse af informationsmøder.
 
Og så lidt om fremtiden:
 
Som I kan se, afholder vi en TEMA-dag på Aarhus Universitetshospital i Skejby ved Aarhus den 23. maj. Det er et omfattende og dyrt arrangement. Der er bl.a. trykt plakater, der er sendt ud til hospitalsafdelingerne, og for at få økonomien til at hænge sammen har vi for første gang besluttet at opkræve kr. 200,- for deltagelse. Vi har søgt fondsstøtte flere steder og har på nuværende tidspunkt fået tilsagn fra Merck og A.P. Møller fonden.
 
Planlægningen af de kommende informationsmøder er allerede i fuld gang. Vi forhandler med Bispebjerg om et møde i efteråret, og allerede nu kan vi sætte dato på et møde i Odense, nemlig den 8. november 2012. Møderne vil som altid blive annonceret på hjemmesiden og i bladet.
 
Vi arbejder på at få fire numre at Thyreoidea Bladet ud om året. Det er et stort arbejde at indhente artikler og materiale generelt. Både bladet og hjemmesiden bliver godt modtaget, og vi får mange rosende ord. Der har flere gange været talt om at sende bladet
elektronisk. Vi mangler dog mailadresser på rigtig mange, og der er stadig mange, der ikke er på nettet. På nuværende tidspunkt er der ikke arbejdskræfter til at lave en opdeling af medlemmerne. Bladet bliver i øvrigt udsendt af PostDanmark og vi får et årligt portotilskud til udsendelserne."
 

 
Formandens beretning blev modtaget og vedtaget med klapsalver. Det var samtidig
Lis Larsens sidste beretning, idet hun ikke ønskede genvalg. Dirigenten valgte i den
anledning at "suspendere" dagsordenen og indsætte et punkt 2a i form af en tak til den afgående formand.
Bente Julie Lasserre holdt takketalen. Hun havde bl.a. lavet en lille gættekonkurrence for Lis Larsen, og gennem forskellige "klenodier" fra foreningens gemmer fik deltagerne et indblik i foreningens historie, heriblandt det første nummer af foreningens blad, der var et A4-kopieret nyhedsbrev.
Bente Julie Lasserre sluttede sin tale af med flg. ord: "Uden dig, Lis, havde vi ikke haft en forening", hvilket er helt i overensstemmelse med fakta. Foreningen blev grundlagt i Lis Larsens private bolig for 15 år siden.
 
Det var en bevæget formand, der lyttede til talen. Ud over talen takkede bestyrelsen på foreningens vegne Lis for hendes store uegennyttige indsats igennem mere end 15 år ved at udnævne hende til æresmedlem. Lis Larsen fik desuden et sæt ørestickers - og det var ikke tilfældigt, at de havde stor lighed med sommerfugle, der er et det mest almindelige symbol for skjoldbruskkirtlen.
 
Ad 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab i revideret stand til godkendelse
Regnskab for 2011 blev vedtaget. Forinden var der et spørgsmål fra salen om, hvad der gemte sig bag emnet "Salg af bøger", der dog i regnskabet stod i 0 kr. Hertil svarede kasserer Kirsten Matthiesen, at det f.eks. kunne være salg af bogen "Alberte" om stofskiftesygdomme hos børn.
 
Ad 4. Fremlæggelse af budget (for indeværende regnskabsår), herunder kontingentets størrelse og budgetskitse for kommende år
Kasserer Kirsten Matthiesen redegjorde bl.a. for, at nogle medlemmer har indbetalt
kontingent for 2012 allerede i 2011, hvorfor dette beløb fremgår af regnskab for 2011 som "skyldige udgifter".
Et medlem ville vide, hvorfor honorarandelen til bestyrelsesmedlemmer vokser, og hertil svarede kassereren, at det bl.a. skyldes, at suppleanter, der yder en aktiv arbejdsindsats på lige fod med bestyrelsesmedlemmer, nu også får dækket deres udgifter.
 
Ad 5. Indkomne forslag
Eneste forslag var bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter. Forud for afstemningen konkluderede dirigenten, at den største ændring var at finde i spørgsmålet om, hvad der skal ske med foreningens formue, hvis foreningen skulle blive opløst. Det har hidtil
været sådan, at formuen skulle overgå til Red Barnet; iht. forslaget til afstemning lyder den nye paragraf 11.2.: "I tilfælde af Thyreoidea Landsforeningens opløsning skal alle

overskydende aktiver gå til en FORSKNINGSFOND, administreret af Dansk Thyre-oidea Selskab i Danmark".
Med denne og øvrige ændringer blev de nye vedtægter vedtaget.

 
Ad 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter
Stemmerne fra de 24 stemmeberettigede (inkl. 7 fuldmagter) fordelte sig således:
 
Margrethe Skov 24
Peter Kamp Knudsen 24
Bente Julie Lasserre 23
Jytte Flamsholt Christensen 22
Eva Rapp 3
De fire øverste var dermed valgt.
 
Som suppleanter valgtes
1. suppleant Katja Lundsted
2. suppleant Beth Pape Lemée
3. suppleant Lis Larsen
 
Ad 7. Valg af statsaut. revisor, revisorsuppleant og intern revisor
Der var genvalg af statsaut. revisor Chr. Smith Hansen, revisorsuppleant Birgit Winther Holmgren og intern revisor Brita Laursen.
 
Ad 8. Eventuelt
En deltager spurgte til foreningens holdning til brug af de såkaldt "naturlige" stofskiftehormoner, hvortil bestyrelsen svarede, at man følger diskussionerne, selv diskuterer emnet internt og fortsat vil gøre det, men at grundlaget for foreningens rådgivning er den evidensbaserede forskning, der ikke hidtil har beskæftiget sig med naturlige stofskiftehormoner.