Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Generalforsamling den 12. marts på Herlev Hospital

Der var ca. 30 fremmødte til Generalforsamlingen.

 
Fra bestyrelsen deltog:

Formand/sekretær Lis Larsen, LL
Næstformand Karin Dyhre, KD – på valg uden ønske om genvalg
Kasserer Kirsten Matthiesen, KM - på valg
Redaktør blad og Hjemmeside, Margrethe Skov, MS
Bestyrelsesmedlem/pressekontakt Jytte Flamsholt Christensen, JFC
Bestyrelsesmedlem, Eva Rapp ER
Bestyrelsesmedlem Hanne Green– på valg uden ønske om genvalg
1.Suppleant Jette Nybro Rubusch, JNR
 

1.  

Valg af dirigent og referent.

Dirigent Karin Dyhre
Referent Jette Rubusch
 
 
 

 

2.

Beretning om foreningens virke i det forgangne år.
 
Tid er en underlig størrelse. Jeg synes lige, jeg har stået her, men det er allerede 1 år siden sidst.
 
Jeg vil starte med at sige tak for de mange bidrag, store som små, som vi har modtaget. Det betyder meget og giver lyst til at tage endnu en tørn med arbejdet.
 
Der er stadig fremgang af nye medlemmer, om end vi jo ikke hører til de største patientforeninger. I forbindelse med Eltroxin-sagen har det dog vist sig, at vi trods alt bliver hørt af myndighederne. Heldigvis er der nu mange, der har fået Euthyrox og dermed fået det bedre, men Bente arbejder fortsat videre med sagen, både for at skabe opmærksomhed på den, så vi patienter ikke bliver ladt i stikken og også med håb om måske at få endnu et andet mærke på markedet, så vi får større valgmulighed. Det har været skræmmende at erfare, at der fortsat er mange praktiserende læger, der endnu ikke har fundet ud af, at der findes et alternativt middel til Eltroxin. Vi får stadig mange henvendelser fra patienter, der har det dårligt med ”ny” Eltroxin.
 
Der er sikkert en del af jer, der har bemærket, at vi har købt et domænenavn mere, nemlig http://www.stofskifteforeningen.dk/, da det jo er lidt nemmere at stave til. Det er derfor lige meget, hvilket navn, man søger på, så kommer man ind på vores hjemmeside. Vi er selv godt tilfredse med siden og får mange positive tilbagemeldinger, men hvis I sidder inde med forslag til forbedringer, hører vi gerne om det.
 
Bladet kører nu i faste rammer, takket være Margrethe, der fortsat gør et stort arbejde, både med at samle materiale og få bladet sat op. Vi ved, at rigtig mange - også fagpersoner, ser frem til at modtage bladet. Ligeledes er lægerne altid villige til at skrive artikler.
 
I lighed med tidligere år har vi afholdt 4 informationsmøder rundt om i landet, og for første gang i Aabenraa, hvor fremmødet var så overvældende, at mange måtte gå forgæves. Vi planlægger derfor et nyt møde der.
 
      
 
I november afholdt bestyrelsen en arbejdsweekend med deltagelse af en konsulent fra Center for frivilligt Socialt arbejde. Det var utroligt spændende, og det har afstedkommet, at der nu er nedsat 2 arbejdsgrupper, der bl.a. skal komme med oplæg til den fremtidige prioritering samt synliggørelse/formidling, aktuelt i forbindelse med Thyreoideadagen, den 25. maj med et OBS-indslag. Der skal ses på uddelegering af arbejdsopgaver, professionel hjælp til den daglige drift - i det omfang, der er økonomi til det, samt frivillig indsats i forbindelse med aktiviteter, alt sammen til så stor gavn som muligt for flest mulige patienter.
I den forbindelse vil det være en stor hjælp, hvis vi får tilbagemeldinger/ønsker fra jer medlemmer, da bestyrelsen jo er valgt til at varetage jeres interesser. Jeg håber derfor, vi i dag kan få en god diskussion om fremtiden.
 
Selvhjælpsgrupperne i Storkøbenhavn kører rigtig godt, og der er møde hver 2. måned i Herlev. Også på Fyn samt Trekantsområdet, er der nu etableret grupper, samt i Nordjylland syd. I skrivende stund er der endnu ikke afholdt 1. møde i den nye selvhjælpsgruppen i Sydsjælland, men også her håber vi, der kan etableres grupper. Det er hensigten, at grupperne med tiden skal være selvkørende, og derfor vælge en ”tovholder”, der kan stå for indkaldelse til møderne, samt informere administrator af hjemmesiden, så man altid der kan se, hvornår næste møde finder sted. Foreningen vil fortsat betale udgifter til eventuel lokaleleje og kaffe/te.
 
Vi har igen i år fået penge fra Tips- og Lottomidlerne. Denne gang kr. 40.000,- til læge Frans Brandt, OUH til hans projekt til belysning af konsekvenserne af for højt stofskifte for efterfølgende klinisk, psykisk og social prognose, ligesom vi har fået kr. 20.000,- til afholdelse af informationsmøder. I forbindelse med ansøgningen om tilskud fra Tips- og Lotto er det således, at vi kan søge til de projekter, vi får fra lægerne, men det er suverænt Ministeriet, der beslutter hvem midlerne skal tildeles. Vi har ligeledes fået tilskud til driften igen, kr. 74.524,-, og det ser ud til, at de tildelte midler stiger lidt hvert år.
 
 
Og så lidt om fremtiden:
 
Vi er i fuld gang med at planlægge de kommende arrangementer, men da mange af os har et travlt – og til tider stressende arbejde samt familie, er der grænser for, hvor meget tid, der er til frivilligt arbejde, og vi er nødt til at prioritere. Vi afholder derfor 2 informationsmøder i indeværende år, hvor det netop overståede møde er det ene. Herudover forventer vi at holde endnu et møde i Aabenraa, da så mange måtte gå forgæves sidste gang. Vi prøver at komme rundt i landet for at tilgodese alle, men det kan være svært, især for nye medlemmer, at der kan gå lang tid, før vi er i netop deres område. Vi vil dog fortsat vende tilbage, til både Odense og Bispebjerg, både fordi det ligger centralt for mange, og fordi lægerne gerne stiller sig til rådighed, selvom også de arbejder frivilligt.
 
Jytte deltager igen i år i ETA-mødet, der finder sted i september i Krakow. Vi har prioriteret deltagelsen højt, da det er her, vi hører om den forskning, der foregår Internationalt.
 
Til slut vil jeg opfordre til, at nogle af jer vil stille op til bestyrelsen eller som suppleant, da vi desværre skal sige farvel til Karin, Hanne og Grethe. Der skal lyde en stor tak for jeres indsats for foreningen. Og endelig en stor tak til overlæge Birte Nygaard for det store arbejde, hun gør for foreningen, både som læge og som formand for Dansk Thyreoidea Selskab.


Lis Larsen
formand

 
3.   
Fremlæggelse af foreningens regnskab i revideret stand til godkendelse.
 
3.1 Kun 1 person havde bedt om regnskab forud for GF
3.2 Der var forslag til at spare på porto f. eks ved udsendelse af mødeindkaldelse til  GF.
3.3 Skal vi have bestyrelses ansvarsforsikring?

 

4.

Fremlæggelse af budget (for indeværende regnskabsår), herunder kontingentets
størrelse og budgetskitse for kommende år.
 
4.1 Der var spørgsmål til, om foreningen betalte Hans Perrilds tur til Færøerne
4.2 Kontingentet på 200 kr. er uændret.
 

5.

Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

6.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 3 suppleanter.

Til bestyrelsen blev valgt:

Kirsten Matthiesen, Jette Rubusch og Susanne Christau  

Som suppleanter blev valgt følgende:

1. suppleant Katja Lundsted
2. suppleant Fanny Pufahl
3. suppleant Hanne Mose (ikke fremmødt men fuldmagt var udstedt)
 

7.

Valg af revisorer, revisorsuppleant og intern revisor.

7.1 Revisor Chr. Smith Hansen genvalgtes
7.2 Foreningens2 revisorsuppleanter Britta Laursen og Birgit Winther Holmgren blev
      ligeledes genvalgt.
 

8.

Eventuelt.

8.1 Der var et ønske fra en mødedeltager om at der om muligt kommer dato på alle  artikler
      på hjemmesiden.
8.2 Der var et ønske om at emnet ”stofskifte og påvirkning af hjernen” blev taget op til et 
      informationsmøde eller som artikel i bladet.
8.3 Der var et ønske om mere viden om flourstoffer.
8.4 Der var en deltager, der udtrykte ønske om, at bladet fortsat skal udkomme i    
      papirformat.