Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Generalforsamling den 6. marts på OUH

på Odense Universitetshospital


Dagsorden ifølge vedtægterne

Valg af dirigent og referent
Foreningens formand Lis Larsen bød velkommen til de fremmødte.
Hun foreslog foreningens revisor Bente Julie Lasserre som dirigent og Jytte Flamsholt Christensen som referent, og begge blev valgt.
 

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen lovligt varslet og beslutningsdygtig og gav ordet til formand Lis Larsen.

 

Beretning om foreningens virke i det forgangne år
Det er en stor fornøjelse at kunne holde generalforsamling her i Odense, takket være
professor Laszlo Hegedüs og hans stabs velvillighed.
 
Vi har fået rigtig mange nye medlemmer i 2009 og er nu oppe på 1.500. Det skyldes i høj grad den store medieomtale i forbindelse med Eltroxinsagen. Der er sikkert mange af jer, der har fulgt sagen på hjemmesiden og i bladet. Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til Susanne Christau, og især Bente Julie Lasserre, der har været utrættelig i forhold til bl.a. Lægemiddelstyrelsen og GlaxoSmithKline. Og det har jo betydet, at der nu er kommet et alternativ til Eltroxin - nemlig Euthyrox. I hele forløbet har vores medlemskab af TFI også haft betydning, da det var her, vi fik kendskab til problemerne i New Zealand og med stor undren kunne konstatere, at den danske afdeling af GlaxoSmithKline ikke var bekendt med problemerne. Vi arbejder fortsat på bl.a. at få ændret pilleæsken, så den bliver lettere at åbne, ligesom vi også vil gøre opmærksom på den uheldige behandling af sagen, så det samme ikke sker for andre patienter. For øvrigt kan jeg da lige fortælle, at jeg på et tidspunkt skulle hente anden medicin på apoteket. Til min store undren havde pillerne nu ændret facon fra at være runde til nu at være, hvad producenten kalder ”diamantformet”, det vil sige kantet. Der var ingen oplysning om ændringen, ej heller på pakningen.
 
Mon ikke der er nogle af jer, der har set vores nye hjemmeside. Vi syntes, siden trængte til en modernisering og begyndte at undersøge markedet. Det viste sig, at bestyrelsesmedlem Margrethe Skovs søn, Morten, er ansat i et af landets største firmaer på området, og i den forbindelse fik vi et rigtigt godt tilbud. Morten tilbød derfor at gå i gang med projektet, selv om det var et stort arbejde. Moderniseringen har betydet, at siden nu løbende bliver opdateret med hjælp fra Margrethe. Det har også betydet, at der er kommet rigtig mange links til siden, ligesom vi selvfølgelig også linker til andre relevante sider. Derfor en stor tak til Morten og Margrethe.
 
Det er også Margrethes fortjeneste, at bladet nu har fået sit flotte udseende. Vi bestræber os fortsat på at bringe en faglig artikel i hvert nummer.
 
Det skal lyde en stor tak til det medlem på Fyn, der igen i år har doneret kr. 5.000,-, samt til alle jer, der også har doneret beløb.
 
I det forløbne år har vi igen haft fire informationsmøder. Generalforsamlingen blev holdt sammen med årets første møde på Næstved Sygehus, og for 10. gang var der møde her i Odense. I efteråret lagde vi ud på Bispebjerg Hospital, hvor emnet netop var ”den nye Eltroxin”, og hvor der var repræsentanter fra myndighederne og GlaxoSmithKline. Yderligere kunne vi konstatere, at der også var en repræsentant fra et konkurrerende medicinalfirma samt flere læger tilstede. Vi har aldrig tidligere i foreningens historie været ude for et så overvældende fremmøde og må beklage, at der ikke var plads til alle. I november var turen så kommet til Århus, hvor der også var stort fremmøde. I forbindelse med møderne har vi valgt at bruge penge på at annoncere i dagspressen, og vi kan se, at mange flere møder frem, så de penge er bestemt givet godt ud.
 
Selvhjælpsgrupperne i Storkøbenhavn kører rigtig godt, og der er møde hver anden måned i Herlev. Også på Fyn er der nu etableret grupper, og der arbejdes sammen med medlemmer i Nordjylland på at få startet grupper der.
 
Også i det forgangne år har der været informationsmøde på Færøerne, hvor jeg deltog sammen med overlægerne Hans Perrild og Nils Knudsen, og igen med meget stor deltagelse. Her er der virkelig brug for informationer, og det er min opfattelse, at der er mange patienter, der ikke ved noget om stofskiftesygdomme. Yderligere er det lykkedes at få en undersøgelse i gang i samarbejde med Bispebjerg Hospital og læge Amalie Danielsen, Landssygehuset i Torshavn.
 
Det ser ud til, at det beløb, vi søger til forskning, stiger lidt hver år, og også i 2009 har vi fået penge fra Tips- og lottopuljen, i alt kr. 70.000,-. Overlæge Steen Bonnema, Odense, får kr. 40.000,- til sin forskning om strumareduktion efter radiojodbehandling, ligesom læge Torquil Watt, København, får kr. 20.000,- til fortsættelse af sit projekt om livskvalitet, og så er der igen kr. 10.000,- til afholdelse af møder. Vi søger naturligvis igen Tips- og Lotto, så vi kan støtte forskningen til gavn for jer.
 
Endelig har vi også igen i år fået driftsstøtte, så vores økonomi ser fin ud. Kirsten Matthiesen og jeg har kigget lidt tilbage i foreningens historie, og vi kan konstatere, at der er uddelt kr. 370.000 i årenes løb. Det er vi lidt stolte af, da det har vist sig, at selv mindre beløb har betydning for forskningen.
Og så lidt om fremtiden:
Planlægningen af informationsmøder i 2010 er allerede i fuld gang. Vi forhandler denne gang med Aalborg, Bispebjerg og Odense, men vi har endnu ingen datoer. Det næste informationsmøde finder sted på Aabenraa Sygehus den 24. marts. Det betyder meget, at både overlæge Laszlo Hededüs, Odense, og overlæge Hans Perrild, Bispebjerg Hospital, tilbyder informationsmøder hvert år. Vi kan dog godt love, at vi arbejder på at komme andre steder af landet. Der er medlemmer, der efterlyser møder i netop deres lokalområde, men da ikke alle hospitaler har en endokrinolog, er det svært at nå alle, også fordi vi er en landsdækkende forening og i visse områder endnu kun har få medlemmer. Vi håber dog i fremtiden også at kunne dække disse områder.
 

Det er planen, at Jytte Flamsholt Christensen igen deltager i ETA-mødet, der finder sted i Paris i år.

Jeg vil slutte med at takke lægerne for deres store støtte, og især Odense-lægerne for at
ofre en frilørdag. Og så håber jeg, at rigtig mange medlemmer har glæde af vores
infomøder. Og en stor tak til bestyrelsen for deres store arbejde og engagement.

Beretningen blev herefter godkendt.
 

Fremlæggelse af foreningens regnskab i revideret stand til godkendelse
Kasserer Kirsten Matthiesen gennemgik foreningens årsregnskab for 2009. Årets resultat var et plus på 39.137 kr. Regnskabet var forinden revideret uden bemærkninger fra den eksterne revisor.

Der blev udtrykt ønske om, at der var mere skriftlig information forud for generalforsamlingen. Der var bl.a. forslag om, at regnskabet skulle ligge på Thyreoidea.

Landsforeningens hjemmeside inden generalforsamlingen, og at man også forinden skulle kunne orientere sig om, hvem der var på valg. Derudover var der et ønske om at få
bestyrelsen præsenteret med fotos på hjemmesiden.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

 
Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
 
Fremlæggelse af budget for 2010, herunder kontingentets størrelse og budgetskitse for næste år
Kasserer Kirsten Matthiesen fremlagde foreningens budget for 2010. Hun sagde bl.a., at selv om ca. 10 % af medlemmerne forventes at falde fra, dels pga. den voldsomme medlemstilgang, dels fordi der erfaringsmæssigt er et frafald i begyndelsen af året, så forventer hun kontingentindtægter på 220.000 kr. med uændret medlemskontingent. Kassereren forventede desuden, at man må forudse ændringer i tildelingen af Tips- og Lottomidler,
hvilket kan betyde et fald i indtægterne.
 
Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, 4 for 2 år og 1 for et år, samt 3 suppleanter
Fem bestyrelsesmedlemmer – formand Lis Larsen, kassereren Kirsten Matthiesen,
Margrethe Skov, Eva Rapp, og Jytte Flamsholt Christensen – var på valg. Alle var villige til genvalg og blev valgt. Kirsten Matthiesen blev for at sikre kontinuiteten valgt for et år, således at foreningen ikke risikerer at skulle skifte både formand og kasserer i samme år.

De tre suppleanter, som blev valgt, er alle nye. 1. suppleant er Jette Nybroe Rubusch,
2. suppleant Grethe Kristensen og Jette Knudsen blev valgt som 3. suppleant.
Valg af revisor og revisorsuppleant

Christian Smith Hansen blev igen valgt som foreningens eksterne revisor.
Brita Laursen og Birgit Winther Holmgren blev genvalgt som interne revisorsuppleanter.
 
Eventuelt
Der var ønske fra en deltager om, at vedkommende gerne ville have set en skriftlig
tilkendegivelse vedr. regnskabet fra revisor og revisorsuppleanter.

Herudover var der forslag om, at foreningen arbejder med en vision for sit virke, det kunne eksempelvis være at blive mere synlig.
 
Herefter takkede Bente Julie Lasserre for god ro og orden under generalforsamlingen, der hermed blev hævet.
 

Referent: Jytte Flamsholt Christensen