Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Generalforsamling den 12. marts


1. Valg af dirigent og referent
1.1. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag til valg af dirigent og referent, som henholdsvis blev Inge Knudsen som dirigent og Yvonne Rolin som referent.
1.2. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Herefter gav dirigenten ordet til formand, Lis Larsen.
2. Beretning om foreningens virke i det forgangne år
2.1 Det er lidt hårdt at skulle holde generalforsamling på en hverdagsaften, men desværre har der ikke været andre muligheder i år.

Medlemskabet stiger stille og støt og pr. 1. januar havde vi rundet 1300 medlemmer, men som altid er der omkring 125-150, der ikke fornyer medlemskabet. Det er dejligt, at så mange fortsat ønsker at støtte op om foreningen.

Igen i år, er der et medlem på Fyn der har doneret kr. 5.000 ligesom der også er nogle, der giver mindre beløb. Det skal I have mange tak for.

I det forløbne år har vi igen haft 4 informationsmøder - Generalforsamlingen på Frederiksberg hospital, Bispebjerg hospital, medicinalfirmaet Genzyme for cancerpatienter og et med psykolog Randi Krogsgaard med stort fremmøde. Det viser sig, at de gange vi har fået møderne omtalt i pressen, kommer der rigtig mange.

Med hjælp fra overlæge Hans Perrild og Bispebjerg Hospital er der nu startet selvhjælpsgrupper, der har afholdt møde ca. hver 2. måned på Bispebjerg Hospital. Vi startede med 2 grupper med for lavt og 1 gruppe med for højt stofskifte.

Efter informationsmødet hos Genzyme i november, blev der efterfølgende startet 1 gruppe for cancerpatienter. Bispebjerg Hospital ligger lidt øde og forladt om aftenen, så vi arbejder på at flytte grupperne til lokaler i Frivillighedscenter Herlev. Det vil blive annonceret på hjemmesiden og i bladet. På sigt håber vi at kunne starte selvhjælpsgrupper op andre steder i landet, og vi har derfor i februar sendt breve ud til cancerpatienter i det midtjyske for at høre om behovet

I skrivende stund er der dog ikke kommet nogen tilbagemeldinger.

Og så et stort skridt i foreningens historie: Der er nu startet en lokalafdeling på Færøerne. Jeg deltog i det første møde i april, og der er et meget stort behov for information deroppe. Der kom så mange, at der desværre var nogle, der gik forgæves.

For første gang prøvede jeg at blive interviewet i lokalradioen.

Annika Højsted startede med at fortælle om formålet med en forening, og efterfølgende fortalte jeg om stofskifte sygdomme.

Da jeg kom hjem, tog jeg kontakt til overlæge Hans Perrild om muligheden for at få et informationsmøde i stand i oktober. Det lykkedes og den 15. oktober blev der afholdt et møde, hvor 3 kommunelæger mødte op. Hans Perrild havde kontaktet overlæge Jens Andreasen, Torshavn Sygehus, der også deltog, og det var meget positivt.

Igen i år har vi fået penge fra tips og lotto, i alt kr. 65.000

Læge Søren Fast, OUH får kr. 55.000 til sin forskning om strumareduktion efter radiojodbehandling, og så er der kr. 10.000 til afholdelse af møder.

Vi søger naturligvis tips og lotto igen, så vi kan støtte forskningen til gavn for jer. Endelig har vi også igen i år fået driftsstøtte, så vores økonomi ser fin ud.

Det lykkedes os at overtale Bente Lasserre til at deltage i TFI-mødet i Grækenland i september sammen med Jytte Flamsholt, der trådte ind i bestyrelsen sidste år, da det er en stor mundfuld at deltage uden forhåndskendskab. Der er på mødet en enestående chance for at komme i kontakt med de danske endokrinologer, så vi kan høre, hvad der rør sig forskningsmæssigt. Det vil komme os alle til gavn.

Og så lidt om fremtiden:

Planlægningen af næste års informationsmøder er allerede i fuld gang. Vi forhandler med Århus, Bispebjerg og Odense, men vi har endnu ingen datoer. Det betyder meget, at både overlæge Laszlo Hegedüs, Odense og overlæge Hans Perrild tilbyder informationsmøder hvert år. Vi kan dog godt love, at vi arbejder på at komme andre steder i landet.

Det er planen, at Jytte deltager i ETA-mødet, der finder sted i Lissabon i år.

Jeg vil slutte med at takke lægerne for den store støtte, og Jan Kvetny for at stille op i dag og selvfølgelig jer for jeres store opbakning.

Lis Larsen
Formand
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab i revideret stand til godkendelse.
3.1. Kasserer Kirsten Matthiesen gennemgik foreningens årsregnskab for 2008. Regnskabet var forinden revideret uden bemærkninger fra ekstern statsautoriseret revisor Chr. Smith Hansen, og årets resultat var et plus på kr. 26.820
3.2. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget for 2009, herunder kontingentets størrelse.
5.1. Kassereren fremlagde herefter foreningens budget for 2009. Der forventes flere medlemmer, samt at der også kommer kontingentindbetalinger fra Færøerne. Derfor forventes kontingentindtægterne at stige i DK fra kr. 220.825 til 235.000 og på Færøerne fra kr. 6.000 til kr. 10.000.

Kontingent indbetaling pr. år på kr. 200 forbliver uændret.
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.
6.1. Inge Knudsen , Anne-Louise Brechling-Johansen samt Lars Hansson er udtrådt af bestyrelsen.

Margrethe Skov modtog genvalg og som nye medlemmer af bestyrelsen blev valgt: Karin Dyhre, Hanne Helweg Green samt Yvonne Rolin.
6.2. Som suppleanter i bestyrelsen blev valgt: Eva Rapp som l. suppleant og Erna Kristoffersen som 2. suppleant samt Inge Knudsen som 3. suppleant.
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
7.1. Revisor Chr. Smith Hansen blev genvalgt.
7.2. Foreningens to interne revisorsuppleanter Brita Laursen og Birgit Winther Holmgren blev ligeledes genvalgt.
8. Eventuelt
8.1. En fra salen spurgte hvorfor der kun var en læge, der i år havde fået penge til forskning. Lis Larsen oplyste, at der kun var en læge der havde ansøgt om penge til forskning i 2008. Hvis der havde været flere, var det tips & lotto der tog beslutning om, hvem der skulle have penge, og at Landsforeningen ingen indflydelse har på valg af læger, der får forsker støtte.

En anden fra salen foreslog, at Landsforeningen benyttede infokanalen. Her kan lægges informationer til et lokalområde og Landsforeningen kunne evt. benytte sig af dette ved informationsmøder rundt i landet.

En deltager spurgte hvorfor der ikke var selvhjælpsgrupper i Jylland og Lis fortalte, at der var sendt breve ud til cancerpatienter i det midtjyske for at høre om behovet. I skrivende stund er der dog ikke kommet nogen tilbagemeldinger.

En deltager takkede bestyrelsen for dens store arbejde og glædede sig over at få alle de informationer, dels gennem hjemmesiden, og dels gennem Thyreoidea Bladet.
8.2. Lis takkede Inge Knudsen for hendes store engagement i de sidste 10 år i Landsforeningen og oplyste hende, at hun vil blive et stort savn i bestyrelsen.
8.3. Inge Knudsen takkede Lis og takkede deltagerne, for god ro og orden, og hævede herefter generalforsamlingen.
               Referent : Yvonne Rolin