Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Generalforsamling den 8. marts

Frederiksberg Hospital

1. Valg af dirigent og referent.

1.1. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag til valg af dirigent og referent, som henholdsvis revisor Christian Smith Hansen og Jytte Flamsholt Christensen.

1.2. Dirigenten takkede for valget på egne og referentens vegne og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Herefter gav dirigenten ordet til formanden, Lis Larsen.
2. Beretning om foreningens virke i det forgangne år.

2.1. Tiden flyver af sted. Jeg synes lige, jeg har stået her, og jeg er lige nervøs hver gang.

Sidste år havde vi - som tidligere omtalt - 10 års fødselsdag. Det blev fejret i Odense, da det var på selve dagen og igen ved generalforsamlingen i Fredericia.

Pr. 1. januar havde vi rundet 1100 medlemmer, men som altid, er der omkring 125-150, der ikke fornyer medlemskabet. Vores erfaring er, at mange vælger os fra, når de er velreguleret, og det er forståeligt, selvom det også er vigtigt at stå sammen, da det har større effekt overfor bl.a. lægerne.

Jeg synes også lige jeg vil nævne, at et medlem på Fyn har doneret kr. 5000,- ligesom der er nogle, der giver mindre beløb. Det skal I have mange tak for.

I det forløbne år har vi igen haft 4 informationsmøder, Generalforsamlingen i Fredericia, Bispebjerg, Holstebro og igen Odense med stort fremmøde. Det viser sig, at de gange vi har fået møderne omtalt i pressen, kommer der mange flere.

Endelig er FAKTA-bladet om cancer blevet færdigt og er nu udsendt til landets hospitaler. Gudskelov er der ikke så mange tilfælde af kræft i Skjoldsbruskkirtelen - ca. 140 nye tilfælde om året, og helbredelsesprocenter er meget høj.

Igen i år har vi fået penge fra tips- og lotto, i alt kr. 60.000,-. Vi har uddelt kr. 14.000,- til Marie-Louise Hartoft-Nielsen, Bispebjerg. Stig Andersen, Aalborg og endelig Jesper Karmisholt, ligeledes Aalborg med kr. 21.000,-. Vi søger naturligvis igen Tips- og Lotto, så vi kan støtte forskningen til gavn for jer, og kr. 10.000,- til afholdelse af info-møder. Vi har også igen fået driftstilskud.

Sidste år fik vi en anbefalingsskrivelse fra Dansk Thyreoidea Selskab til de praktiserende læger. Kirsten og jeg sendte derfor materiale ud til alle lægerne i det gamle Storstrøms Amt. Vi gjorde det samme i Midtjylland i forbindelse med mødet i Holstebro, men desværre har der ikke været nogen reaktion. Hospitalsafdelingerne er dog i stor udstrækning begyndt at bestille vores materiale.

I september fik jeg en indbydelse til Fyens (Foreningen af yngre endokrinologer) årsmøde i Middelfart. Det var spændende og godt for foreningen, da det har betydet, at bl.a. at Viveque skrev en artikel til bladet, og tilsagn fra Anne Lene Riis om et informationsmøde i Århus til efteråret. Datoen er dog endnu ikke fastsat.

Også i september var der møde i TFI, hvor Anne deltog. På TFI mødet blev det diskuteret, om der kun skulle være årsmøde hvert 2. år. Da TFI møderne altid er blevet holdt i forbindelse med ETA (de europæiske endokrinologers årsmøde) er vi imod dette forslag, og hvis det bliver vedtaget, vil vi derfor arbejde på selv at tage af sted, da netop ETA´s konferencen er der, hvor vi får den bedste kontakt med de danske endokrinologer til stor gavn for jer.

Vi valgte - på grund af økonomien - ikke at deltage i mødet i den nordiske forenings årsmøde i Finland.

Og så lidt om fremtiden:

Vi har siden efteråret arbejdet på at få startet selvhjælpsgrupper op i København. Lige nu venter vi på en dato fra Klinikchef Hans Perrild, Bispebjerg Hospital, til et stormøde, således at vi kan få defineret behovene. Det skulle meget gerne blive her i foråret.

Planlægningen af næste års informationsmøder er allerede i fuld gang. Vi forhandler med Holbæk, Bispebjerg, Århus, som tidligere nævnt, og Odense, men vi har endnu ingen datoer.

Vi har haft lidt problemer med bladet, da vi har fået nyt EDB-program til opsætningen, og som nogle af jer måske har set, var det sidste blad desværre - vi var i tidsnød på grund af indkaldelsen til GF. Vi håber at få 4 blade ud i år. Det er et stort arbejde at indhente artikler og materiale generelt. Jeg vil derfor opfordre jer til at komme med indlæg til "Medlemshjørnet".

I efteråret fik vi en henvendelse fra et medlem på Færøerne om en forening deroppe. Det er vi glade for, da de jo ikke kan deltage i informationsmøderne. Vi arbejder derfor på at få oprettet den første lokalafd., men det kræver vedtægter og aftale om, hvor meget af kontingentet, der skal bruges lokalt. Det skal dog nok lykkes at få den etableret.

Vi håber også i år at kunne deltage i ETA´s årsmøde, der finder sted i Grækenland.

Og så har det været rigtig positiv at mærke den store interesse, der er for at gå ind i bestyrelsesarbejdet, der bliver mere og mere, jo større vi bliver.

Jeg vil slutte med at takke lægerne for den store støtte, og Anne og Karen for at stille op i dag og selvfølgelig jer for jeres store opbakning.

2.2. Beretningen blev herefter godkendt med klapsalver.
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab i revideret stand til godkendelse

3.1. Kasserer Kirsten Matthiesen gennemgik foreningens årsregnskab for 2007, som var omdelt til deltagerne. Årets resultat var et plus på 8.488 kr. Regnskabet var forinden revideret uden bemærkninger fra den eksterne revisor.

Der blev spurgt om, hvor stor udgiften til trykning af bladet var, da det måske kunne give en besparelse, hvis man udelukkende brugte internet til medlemskontakt. Udgiften for de 3 numre i 2007 var ca. 20.000 kr. plus 25.000 kr. til distribution. Formanden mente dog ikke, at man på nuværende tidspunkt er rustet til helt at skippe den trykte information.

"To medlemmer får af særlige grunde bladet pr. mail, men ellers kan vi i øjeblikket ikke sende på anden vis, selv om det koster mange penge", sagde Lis Larsen.

En deltager spurgte til udgiften til revision af foreningens økonomi og fik at vide, at den var i hænderne på en statsautoriseret revisor, hvilket er lovpligtigt - "og det er derfor en nødvendig udgift".

Der blev spurgt til, om der ikke kunne søges distributionsstøtte, idet der ikke var givet støtte i 2007. Hertil forklarede Lis Larsen, at man for 2007 var kommet for sent med ansøgning om distributionsstøtte, men at der er søgt for 2008, dog var tilskuddet ikke endeligt fastlagt, da Folketing og regering pga. de forsinkede finanslovsforhandlinger endnu ikke havde vedtaget det endelige beløb til ordningen.

En deltager blev frustreret af den måde, regnskabet var stillet op på, bl.a. fordi tallene for 2006 også var med, selv om det år er afviklet. Hun mente desuden, at det ville være en fordel, om regnskabet blev udsendt på forhånd. Lis Larsen forklarede, at det dels ville være dyrt at sende det ud "det vil koste 1100 gange 5,50 kr. i porto", dels at bestyrelsen sommetider kunne være i tidnød. Revisoren foreslog, at man fremover kunne lægge det reviderede regnskab ud på hjemmesiden, hvilket spørgeren var tilfreds med.

3.2. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag


Der var ingen indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget for 2008, herunder kontingentets størrelse

5.1. Kassereren fremlagde herefter foreningens budget for 2008. Pga. flere medlemmer forventes kontingentindtægterne at stige til 220.000 kr. fra 208.700 i 2007. Desuden forventes øgede udgifter til organisationene arbejde, bl.a. pga. større portoudgifter. Lis kunne bekræfte, at kontingentet er uændret. "Men vi må spare i den sidste ende af året, fordi driftstilskuddet fra Tips og Lotto først kommer til udbetaling, næsten først i den sidste uge i december. En spørger ville vide, om der ikke ville blive udgifter til den nye type møder, der er på vej (selvhjælpsgrupperne). Hertil svarede Lis, at møderne på Bispebjerg Hospital i første omgang ikke koster foreningen noget særligt, da hospitalet betaler leje m.m.

5.2. Budgettet for 2008 blev taget til efterretning.
6. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter.

6.1. Fire bestyrelsesmedlemmer - Kirsten Matthiesen, Margrethe Skov, Anne-Louise Brechling-Johansen og Lis Larsen - var på valg. Alle var villige til genvalg og blev valgt. Et bestyrelsesmedlem var stoppet, og i hendes sted blev Jytte Flamsholt Christensen valgt for 1 år.

6.2. Valg af suppleanter. Bestyrelsen foreslog Yvonne Rolin som 1. suppleant, Christine Borchert som 2. suppleant og Jytte Larsen 3. suppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter.

7.1. Formanden foreslog at foreningens nuværende revisor Christian blev genvalgt. Generalforsamlingen genvalgte ham.

7.2. Foreningens to interne revisorsuppleanter Brita Laursen og Birgit Winther Holmgren blev ligeledes genvalgt.
8. Eventuelt

8.1. Her indledte Lis med at takke Kirsten for den kæmpeindsats i årets løb, mens hun selv havde været igennem en længere sygdomsperiode. Hun havde en smuk buket med som tak. Herefter appelerede formanden til, at alle deltagerne var med til at udbrede kendskabet til foreningen, og hun sagde, at "vi sender gerne foldere, så man kan lægge dem på apoteker, biblioteker og hos egen læge". Der kom forslag om at få lavet en skabelon til en pressemeddelelse og en personhistorie, som enkelte medlemmer kan bruge lokalt til at sende til pressen, idet vedkommende havde erfaring for, at det har stor effekt. En foreslog, at man holdt generalforsamling først og informationsmøde bagefter, da det måske ville få flere til at deltage i generalforsamlingen. Lis Larsen forklarede, at man havde været nødt til at fastsætte generalforsamlingstidspunktet til et bestemt tidspunkt af hensyn til dirigenten, og at man nok havde fået sat for meget tid af til spørgsmål under informationsmødet. På Frederiksberg Hospital var rækkefølgen den omvendte, og en del deltagere forlod stedet i den lidt lange pause mellem de to møder.
En deltager takkede bestyrelsen for dens store arbejde og glædede sig over, at der nu kommer selvhjælpsgrupper. Herefter blev generalforsamlingen hævet, og Lis Larsen sagde tak for i dag.

Christian Smith takkede for god ro og orden og hævede herefter generalforsamlingen.