Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Generalforsamling den 4. marts

Referat af generalforsamling på Bispebjerg Hospital den 04.03.06

Foreningens formand Lis Larsen bød velkommen.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent.

1.1. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag til valg af dirigent og referent, som henholdsvis næstformand Bente Julie Lasserre og Birgitte Traagaard.

1.2. Dirigenten takkede for valget på egne og referentens vegne og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Herefter gav dirigenten ordet til formanden, Lis Larsen.

2. Beretning om foreningens virke i det forgangne år.

2.1. Velkommen endnu en gang. Jeg håber, I har fået rigtig meget ud af foredragene.

Jeg har efterhånden stået her i mange år, men hver gang er det med sommerfugle i maven.

Medlemstallet er nu på over 900, og det går støt og roligt fremad. Desværre er der - som altid - en del, der endnu ikke har fornyet deres medlemskab, så tallet vil nok falde lidt igen

Vi kan igen se tilbage på et spændende år med mange nye tiltag.

Som I ved fra sidste år, lavede vi præsentationsmapper til landets endokrinologiske afdelinger. Det har været en meget stor succes, så Anne har måttet i gang igen, da efterspørgselen er stor. Vores mapper står nu rigtig mange steder.

De glade postkort med damen og sommerfuglen er nu kommet i en mere "postvenlig" udgave, der passer i en A-4-kuvert. I øvrigt har et af vores aktive medlemmer i Århus-området brugt postkortet, da hun sendte en dåbshilsen til kronpris Frederik og Mary. Det er vi lidt stolte af, og vi går nu og overvejer, om vi så kan kalde os "kongelig hofleverandør"!

På opfordring fra Tina Zimmermann-Belsing har vi fået lavet små visitkort samme motiv med foreningens adresse, telefonnummer og hjemmeside på, fordi det er nemmere at have dem i kittelen til patienterne. Ja, og sidste tiltag er plakater i A3-størrelse, som vi præsenterer første gang her i dag. Vi håber, at de vil komme til at pryde væggene i ambulatorierne, og vi vil også forsøge at bruge dem i en "charmeoffensiv" overfor praktiserende læger.

Vi har igen opfordret lægerne til at søge forskningsstøtte fra Tips- og Lotto-midlerne og har i år fået 2 ansøgninger, der er sendt videre til Indenrigs- og sundhedsministeriet.

Atter bliver der arbejdet på et nyt faktablad. Denne gang om knuder i skjoldbruskkirtlen. Vi håber at kunne have det færdigt i slutningen af året.

I 2005 fik vi igen driftstilskud fra Tips- og Lotto på kr. 52.970,-, og vi søger naturligvis igen i år. Vi har ligeledes fået et tilskud på kr. 10.000 til afholdelse af informationsmøder.

Vi tilstræber stadig at holde 4 informationsmøder om året inkl. Generalforsamlingen.

Efter sidste års generalforsamling på Frederiksberg Sygehus, var vi i Esbjerg, hvor der var rigtig mange tilhørere. Som I har kunnet se af referatet i bladet lagde overlæge Jan Kvetny ud med at fortælle om de klassiske symptomer ved både for højt og for lave stofskifte. Overlæge Jeppe Gram fortsatte med årsager og behandling af struma, og klinisk psykolog Tanja Lorentzen fortalte om påvirkningen af psyken i forbindelse med stofskiftesygdomme.

Efteråret startede igen med et kanon-informationsmøde i Odense med rigtig mange tilhørere - faktisk 130. Det antal er kun overgået en gang tidligere, nemlig forrige år i Odense, hvor der var 220. Traditionen tro med overlæge Lazlo Hegedüs som en veloplagt ordstyrer for et flot ekspertpanel bestående af læge Pia Skov Hansen, læge Viveque Egsgaard og læge Torquil Watt.

Det var en meget stor glæde denne aften at kunne overrække årets forskningsstøtte fra Tips- og Lottomidlerne med kr. 30.000,- til Torquil Watts forskning i livskvalitet, kr. 10.000,- til Pia Skov Hansens forskningsprojekt om individs stofskifte og kr. 10.000,- til Daniel El Fassi´s projekt, der er en helt ny eksperimenterende behandling af for højt stofskiftet forbindelse med Odensemødet.

Ligeledes i efteråret var der informationsmøde i Aalborg, hvor der atter var 4 kompetente læger, med professor Peter Laurberg i spidsen, der holdt foredrag om henholdsvis Subklinisk Thyreoideasygdom, radiojodbehandling, effekten af behandlingen og WHO´s program til beskyttelse af hjerneskader, forårsaget af jodmangel hos gravide og nyfødte.

Bente deltog igen i TFI´s møde, der i år foregik i Buenes Aires. TFI kom som vanligt et skridt videre, og anerkendelsen af foreningen fra lægernes internationale foreninger bliver stadig større og større - man lytter til os patienter, og det er rigtig dejligt. Denne gang kom Bente igen hjem med ny viden om den nyeste forskning og inspiration til artikler i bladet. I kunne læse om turen i december-nummeret af Thyreoidea Bladet. Næste møde i TFI er i Napoli i september måned.

I september deltog Birgitte og undertegnede i møde om nordisk samarbejde i Oslo. Nogle hektiske dage med erfaringsudveksling i Norden. Det var lidt underlig at kunne konstatere, at vi i så lille et geografisk område arbejder så forskelligt, og organisationerne så forskellig opbygget. Bestyrelsen skal nu tage beslutning, om vi skal deltage i næste møde, der finder sted i juni.

Thyreoidea Bladet er kun udkommet tre gange i år på grund af et stort arbejdspres hos redaktøren. Det varmer både bestyrelsen og Bente, der laver bladet, at få så mange positive tilkendegivelser om bladet og synes vi selv, de spændende artikler.

Vi har prøvet at indføre "Medlemshjørnet", hvor I som medlemmer kan komme med erfaringer, ros og ris, ligesom vi fortsat har en lægebrevkasse. Det ville være rart, hvis der var flere af jer, der kom på banen, da vi har erfaring for, at rigtig mange af jer sidder med de samme problemer i forbindelse med sygdommen.

Vi har fortsat ERFA-lister, der administreres af Birgitte Traagaard, hvor man kan tilmelde sig via mail på adressen: traagaard@webspeed.dk eller tlf. 7026 o370.

I foråret lægger vi ud med møde i Næstved, hvor vi er så heldige, at overlæge Jan Kvetny - tidligere Esbjerg - atter stiller op, denne gang med emner om sammenhæng mellem blodprøver og de psykiske gener samt subklinisk hypo- og hyperthyreoidisme.

Vi har fået en invitation til konference i Siena Italien sidst i maj om cancer. Konferencen arrangeres af medicinalfirmaet Genzyme, som producerer lægemidlet Thyrogen. Dette middel viser sig at være en stor hjælp for de patienter, der i forbindelse med operativt indgreb skal trappe ud af den gængse medicin. Det er lykkedes at få tilsagn til rejsetilskud fra Genzyme, som også TFI har et glimrende samarbejde med, så vi arbejder på at kunne sende 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer af sted.

Efterårets informationsaftener bliver igen i Odense, hvor vi som vanligt kan vente et spændende program og endelig et på Rigshospitalet, hvor læge Tina Zimmermann-Belsing og overlæge Åse Krogh Rasmussen har lovet at stille op.

Endelig er vi i gang med at undersøge mulighederne for eventuelt at få en chat-side på vores hjemmeside. Der er mange overvejelser i den forbindelse, for hvem skal kunne bruge den? Der er jo også mulighed for at chatte hos Netdoktor.

Så der er noget at se frem til i det kommende år.

Til slut vil jeg rette en stor tak til alle de læger, der har støttet og hjulpet Foreningen, bl.a. med artikler, informationsmøder og udlån af dette auditorium til generalforsamlingen. Det er en stor hjælp. Tak for det.

2.2. Der var et par enkelte kommentarer til beretningen.

2.2.1. Næstformanden kommenterede formandens ufattelige store arbejdsindsats med den megen administration omkring medlemsregistrering. Derfor havde bestyrelsen på foreningens vegne købt en smuk buket til LL, som tak.

2.2.2. Brita Laursen roste foreningen for de gode aktiviteter, der har været afholdt i 2005.

2.3. Herefter blev beretningen godkendt.

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab i revideret stand til godkendelse.

3.1. Dirigenten fremlagde og kommenterede foreningens regnskab.

Dirigenten bad generalforsamlingen bemærke i henhold til side 3, at hvis foreningen opnår at få driftstilskuddet på knap 53.000 kr., får vi det først at vide i december 2006, hvor størstedelen af udgifterne er afholdt.

Bidraget på 360,-kr. er modtaget fra medlemmer.

Vi har søgt om tilskud fra Tips- og Lotto på 50.000 kr. til forskning samt 10.000 kr. til informationsaftner.

Omkostningerne deles i tre dele; organisation, oplysningsaktiviteter og administration. Årets resultat giver et lille underskud på 784,- kr.

På side 4 under aktiver bemærkede dirigenten, at foreningens indestående på 188.507 kr. kan betragtes som en stødpude, der ikke blev brugt på grund af at foreningen modtog driftstilskud fra Tips- og Lotto.

Under passiver ses, at vores egenkapital fra tidligere år minus det lille underskud giver et resultat på 167.480 kr. De skyldige udgifter fremgår, da de først er blevet betalt i starten af dette år.

Dirigenten kommenterede til sidst at balancen og aktiviteterne er vokset en lille smule siden 2004.

3.2. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det blev derfor godkendt.

4. Indkomne forslag.

4.1. Dirigenten fortalte, at bestyrelsen ikke har modtaget forslag hverken rettidigt, det vil sige før den 1. januar 2006 eller efter.

5. Fremlæggelse af budget (for indeværende regnskabsår), herunder kontingentets størrelse og budgetskitse for kommende år.

5.1. Dirigenten gennemgik foreningens budget.

Budgettet er baseret på en uændret kontingentetstørrelse på 200 kr. årligt for medlemmer og 100 kr. for støttemedlemmer.

Bestyrelsen forventer, at foreningen modtager de samme tilskud fra Tips- og Lotto, og at vores udgifter stort set vil være af samme størrelsesorden som i 2005, dog lidt øget på grund af forøget aktivitet. Renteudgifterne minus resultatet vil give et lille underskud.

5.2. Der var et enkelt uddybende spørgsmål til budgettet. Hvor fremgår udgiften til deltagelse i TFI? Dirigenten forklarede, at udgiften fremgår af note 1 under udgifter til kurser med mere. I 2006 er der budgetteret med 25.000 kr., da konferencen foregår i Napoli, og det er væsentligt dyrere at deltage i konferencen i Europa, hvor priserne generelt er højere.

5.3. Budgettet med uændret kontingentstørrelse blev herefter godkendt.

6. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter.

På valg var: Lis Larsen, Bente Julie Lasserre, Kirsten Matthiesen og Margrethe Skov, som alle modtog genvalg.

6.1. Generalforsamlingen genvalgte LL, BJL, KM og MS, og medlemmerne takkede for valget.

6.2. Som første suppleant blev Anne-Louise Brechling Johansen valgt, da Grethe Friis Zwergius desværre har trukket sig på grund af sygdom. Anden og tredje suppleant henholdsvis Anne-Lise Nilsson samt Betty Fischer blev genvalgt.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

7.1. Bestyrelsen foreslog genvalg af vores revisorer og revisorsuppleant som er Brita Laursen, intern revisor, Christian Smith Hansen, ekstern revisor og Birgit Winther Holmgren, revisorsuppleant.

7.2. Generalforsamlingen genvalgte de tre nuværende revisorer og suppleanten.

8. Eventuelt.

8.1. Et medlem spurgte om foreningen havde tænkt at tage problemet op med Eltroxintabletter, der skal deles. BJL kommenterede at Glaxo, der leverer medicinen i Danmark kun fører medicinen i 50 µg og 100 µg, og prisen taget i betragtning er det svært at få Glaxo til at levere i mindre doseringer. I andre lande er det f.eks. Nycomed, der leverer Eltroxin, og der fås medicinen ned til 12,5 µg, men der er der tilsat farvestof. LL kommenterede at Eltroxin er et depotpræparat, og at man kan udregne sin dosering på ugebasis.

8.2. Der var et par spørgsmål til hvor hurtig virkningen er efter indtagelsen af Eltroxin, samt om medicinen må tages, når patienten dyrker sport. Til sidstnævnte spørgsmål kunne LL svare, at Eltroxin er på dopinglisten, men at præparatet ikke betragtes som sådan, hvis det anvendes i en aktuel behandling. Endvidere var der spørgsmål til hjemmesiden, hvor der blandt andet findes boganmeldelser.

8.3. Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede herefter generalforsamlingen.