Print
Thyreoidea - Foreningen for stofskiftepatienter
facebook
ForsideForeningenFaktaMØDER
TILMELDING TIL INFORMATIONSMØDERINFORMATIONSMØDE, ROSKILDEINFORMATIONSMØDE, GRAVES' ØJENSYGDOM, RIGSHOSPITALETFILMOPTAGELSER FRA TEMADAG 2012OVERSIGT OVER AFHOLDTE INFORMATIONSMØDER I TLREFERATER 2010-2016
Referater 2016Referater 2015Referater 2014Referater 2013Referater 2012Referater 2011Referater 2010
REFERATER 2000-2009
Referater 2009Referater 2008Referater 2007Referater 2006Referater 2005Referater 2004Referater 2003Referater 2002Referater 2001Referater 2000
REFERATER 1997-1999
Artikler
Autoimmune SygdommeThyreoideaantistofferHøjt StofskifteLavt StofskifteBørn og StofskifteGraviditetKvinder og stofskifteKnuderJodBehandling med radioaktivt JodBlodprøver og medicinThyreoideacancerThyreoideakirurgiBiskjoldbruskkirtlerStofskifte og knoglerTAO, Thyreoidea Associeret Orbitopati Hjertekarsygdom og skjoldbruskkirtelKrop, Kost, Motion og Livskvalitet
AktueltDiverse

Foreningens vedtægter

§ 1   NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED
 
1.1    
Foreningens navn er Thyreoidea Landsforeningen og har hjemsted på den til enhver tid gældende adresse for foreningens sekretariat.
 
Thyreoidea Landsforeningen arbejder for at forbedre vilkårene og livskvaliteten for stofskiftepatienter samt for at varetage stofskiftepatienters interesser gennem formidling af viden og rådgivning.


§ 2   MEDLEMMER OG STØTTEMEDLEMMER
  
2.1        
Som medlemmer med stemmeret optages personer med sygdomme i skjoldbruskkirtlen, og personer der har eller har haft forstadie til sygdomme i skjoldbruskkirtlen.
 
2.2
Forældre til børn med sygdomme i skjoldbruskkirtlen kan tegne medlemskab. Såfremt forældrene ikke er samboende, kan begge forældre tegne medlemskab. Stemmeret følger medlemskabet.
 
2.3
Som støttemedlem uden stemmeret, optages pårørende til medlemmer, fagpersoner eller andre, der har interesse i foreningens arbejde. Kontingent for støttemedlemmer udgør det ½ af det til enhver tid gældende normalbidrag.
 
2.4
Som sponsormedlemmer, uden stemmeret, optages virksomheder og andre med kommerciel interesse for Thyreoidea Landsforeningen.

2.5
Æresmedlemskab kan udnævnes af bestyrelsen til personer, der har ydet en ekstraordinær indsats for Thyreoidea Landsforeningen. Et nyt æresmedlem skal meddeles via medlemsblad eller en generalforsamling. Æresmedlemmer har stemmeret og er kontingentfrie.

2.6
Udmeldelse finder sted skriftligt til bestyrelsen senest med 1 måneds varsel til regnskabsårets udgang.

2.7
Stemmeret er betinget af, at der ugedagen forinden er betalt forfaldent kontingent.
 
2.8 Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion på en generalforsamling, såfremt det modarbejder foreningens formål og metoder. Hvis mindst 10 % af medlemmerne ønsker, at denne indstilling til eksklusion skal prøves, kan det ske ved flertalsvalg på en ekstraordinær generalforsamling.
 

§ 3    FORENINGENS ORGANISATION
  
3.1      
Thyreoidea Landsforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

3.2
Thyreoidea Landsforeningen ledes af en bestyrelse som består af syv medlemmer. De vælges på den ordinære generalforsamling for to år af gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Derudover vælges mindst tre suppleanter for et år ad gangen.
Suppleanterne indtræder i bestyrelsen efter antal opnåede stemmer.
Formænd for Thyreoidea Landsforeningens lokalafdelinger er bestyrelsesmedlemmer uden stemmeret. 

3.3
Landsformanden er Thyreoidea Landsforeningens daglige leder.

3.4
Under Thyreoidea Landsforeningen kan bestyrelsen beslutte at oprette lokalafdelinger.

3.5
Lokalafdelingerne arbejder altid ud fra Thyreoidea Landsforeningens vedtægter og er ansvarlig overfor bestyrelsen i Landsforeningen
 
3.6
Lokalafdelingerne konstituerer sig selv og fastsætter selv deres forretningsorden
 
3.7
 
Der betales alene kontingent til Thyreoidea Landsforeningen, der i forbindelse med budgetlægning fastlægger, hvor stor en del af kontingentet, lokalafdelingerne kan disponere over.

 

 

§ 4   ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
  
4.1      
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned.
Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent
 
4.2
Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel . Til den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:
 
  
        1.     
 
Valg af dirigent og referent.

        2.
Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed.
 
        3. 
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

        4.
Indkomne forslag.

        5.
Fremlæggelse af budget (for indeværende regnskabsår), herunder kontingentets størrelse og  budgetskitse for kommende år.

        6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, jfr. §3 stk.3.2
 
        7.
 
Valg af revisorer. Der vælges 2 revisorer – heraf skal 1 være statsautoriseret - og 1 revisorsuppleant for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.
 
        8. 
Eventuelt.

4.3       
Ordinær generalforsamling kan afholdes i alle større danske byer.

4.4
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar.
 
4.5
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er til stede. Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved personvalg herunder valg til bestyrelsen, har hvert medlem ret til at stemme på det antal personer der er på valg. Hvis der for eksempel skal vælges tre personer, så må hvert medlem afgive op til tre stemmer.
 
4.6 
Afstemning skal finde sted skriftligt, såfremt et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan kun medbringe én fuldmagt.
 
4.7 Dirigenten vælges af   forsamlingen. Dirigenten afgør spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.
   

§ 5    BESTYRELSE OG OPGAVER
  
5.1   
Thyreoidea Landsforeningens bestyrelse fastsætter selv sin forretningsgang og konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling med:
 
• Landsformand

• Næstformand

• Kasserer

• Kommunikationsansvarlig
      
5.2  
Afgår et eller flere bestyrelsesmedlemmer i utide, indkaldes suppleanter. Såfremt bestyrelsen bliver på mindre end 3 medlemmer, kan den supplere sig selv blandt foreningens medlemmer 
 
5.3
Bestyrelsen afholder mindst to møder årligt. Formanden eller næstformanden indkalder skriftligt med angivelse af dagsorden til mødet med mindst 14 dages varsel. Bestyrelsen er beslutnings-dygtig såfremt mindst halvdelen er til stede
 
5.4
Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er landsformandens eller ved dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
5.5    Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent og har været gyldigt medlem de seneste 3 måneder
 
 
§ 6    TEGNINGSRET
 
6.1     
Thyreoidea Landsforeningen tegnes af foreningens landsformand og næstformand i fælleskab, eller af foreningens landsformand i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller af foreningens næstformand i forening med tre bestyrelsesmedlemmer.
 
Generalforsamlingens forudgående godkendelse skal altid foreligge ved disponering af foreningens midler f. eks. anbringelse i aktier/obligationer eller køb /salg af fastejendom.
 
6.2
Thyreoidea Landsforeningens medlemmer hæfter ikke personligt og/eller økonomisk for foreningens pligter og udestående. For Thyreoidea Landsforeningen hæfter alene dens formue.
 
 
§ 7    REGNSKABSÅR OG REVISION
 
7.1      
Thyreoidea Landsforeningens regnskabsår er kalenderåret.
 
7.2
Kassereren er ansvarlig for budget og regnskab.
 
7.3
Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære Generalforsamling, efter at det er revideret af en intern og en statsautoriseret revisor.
 
      
§ 8    KONTINGENT
  
8.1       
Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen, efter at budgettet for indeværende år er godkendt. Bestyrelsen kan ændre kontingentet med op til
10 % i løbet af året.
8.2
Kontingentet forfalder ved påkrav.
Ved kontingentrestance ud over tre måneder, kan medlemskab slettes, og det kan kun genoptages mod betaling af restancen.
  
 
§ 9    EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
  
9.1          Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal enten indkaldes af bestyrelsen eller hvis mindst 10 % af medlemmerne skriftlig forlanger det. Indkaldelsen skal ske senest tre uger efter bestyrelsen har besluttet en ekstraordinær generalforsamling eller modtaget skriftlig anmodning herom. Generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter indkaldelsen.
 
 
§ 10  VEDTÆGTSÆNDRINGER
 
10.1     Vedtægtsændringer kan kun besluttes af en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte til generalforsamlingen. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de fremmødte stemmer, skal forslaget genfremsættes på en ny ekstraordinær generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages ved almindelig stemmeflertal.
 

§ 11 OPLØSNING
 
11.1   
Thyreoidea Landsforeningen kan opløses, hvis et forslag herom er fremsat, behandlet og vedtaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Opløsningen kan ske ved at ¾ af de fremmødte medlemmer på begge generalforsamlinger stemmer for opløsning
 
11.2 I tilfælde af Thyreoidea Landsforeningens opløsning skal alle overskydende aktiver gå til en FORSKNINGSFOND, administreret af Dansk Thyreoidea Selskab i Danmark.

 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i København
Torsdag den 23. januar 1997.
  
Ændringer på ordinær generalforsamling:

Den 07. februar 1998

Den 06. februar 1999 
 
Den 26. februar 2000  
 
Den 10. marts 2012 
 
Den 21. marts 2015